Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach, w tym biblioteki publiczne na terenie Gminy Białobrzegi (dalej jako GOKiCz) jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Pawłem Hołubem możliwy jest za pośrednictwem poczty przesłanej na adres GOKiCz; drogą elektroniczną – e-mail: pawelholub@bhp-rodo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji zadań nałożonych prawem na Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO w związku z przepisami ustawy o bibliotekach, ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Celami tymi są w szczególności:
– zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
– upowszechnianie wiedzy i kultury,
– wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,
– zbieranie i udostępnianie danych statystycznych.

Państwa dane przetwarzane będą w minimalnym wymaganym przez prawo zakresie. Dane wykraczające poza ww. zakres przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po wcześniejszym jej uzyskaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła lat 13 Administrator musi uzyskać zgodę rodzica bądź przedstawiciela ustawowego tej osoby.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podpisanych z GOKiCz przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest GOKiCz.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez GOKiCz w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
Okres ten wynosi:
– dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym;
– dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym czytelnik ostatni raz korzystał z usług biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;
– dla danych przetwarzanych na podstawie zgody uczestnika zajęć / czytelnika – do czasu wycofania tej zgody;
– dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

7. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 6 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w zajęciach / zapisu do biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z oferty GOKiCz.

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.