Deklaracja dostępności witryny internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.gokicz.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących niezgodności lub włączeń:

 • niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Powody wyłączenia:

Witryna www.gokicz.eu w obecnej formie prowadzona jest od 2018 roku, czyli przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bogata w treści i często aktualizowana. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Oświadczenie sporządzono dn. 20.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel.: (17) 224 52 78 lub
e-mail: gokicz@gmina-bialobrzegi.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Ułatwienia na stronie www.gokicz.eu:

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Dla lepszej dostępności cyfrowej został zainstalowany widżet Accessibility Tools, który daje następujące możliwości:

 • Kontrast negatyw
 • Kontrast szarości
 • Wysoki kontrast
 • Jasne tło
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie
 • Czytelna czcionka
 • Linki nawigujące
 • Panel nawigacyjny

Dodatkowo:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka,
 • serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design” (w skrócie RWD). Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 Dostępność architektoniczna:

  • Siedziba GOKiCz – 37-114 Białobrzegi 1, budynek II-piętrowy.
  • Drzwi wejściowe do budynku GOKiCz są dostosowane szerokością do wózków inwalidzkich. Na parterze znajdują się ogólnodostępne toalety, w tym toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Budynek nie posiada platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp na I i II piętro.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Część pomieszczeń w budynku spełnia minimalne wymagania o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem GOKiCz znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla interesantów, uczestników zajęć oraz czytelników biblioteki. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Raport dostępności za 2020 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r. (stan w dniu 01.01.2021 r.):