O nas


Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach należą:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
 • organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek artystyczny w gminie i poza jej granicami,
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
 • popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 • podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla dzieci i dorosłych.
   

GOKiCz w Białobrzegach wypełnia zadania statutowe w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych dziedzin sztuki poprzez:

 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów,
 • organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, cyklicznych imprez plenerowych, w tym wydarzeń promujących ciągłość naszej lokalnej tradycji kulturowej, dziedzictwa kulinarnego,
 • rozwój folkloru i sztuki ludowej poprzez organizowanie zespołów artystycznych oraz podnoszenie efektów ich pracy,
 • wspieranie tradycji regionalnych poprzez organizowanie konkursów i przeglądów,
 • organizowanie konkursów literackich, konfrontacje dorobku artystycznego szkół, prezentacje spektakli teatralnych,
 • organizowanie wystaw.
   

Staramy się aby GOKiCz był miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego. W swoich działaniach proponujemy różne możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu (z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz stawiamy na rozwój osobisty w różnych dziedzinach kultury i rekreacji.