GOKiCz w Białobrzegach zachęca do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Moja Niepodległa w Obiektywie” organizowanym pod honorowym patronatem Wójta Gminy Białobrzegi. Szczegóły w Regulaminie.

 

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moja Niepodległa w Obiektywie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego „Moja Niepodległa w Obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach.
 2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Białobrzegi.
 3. Celem Konkursu jest promocja Gminy Białobrzegi poprzez zachęcenie mieszkańców do odkrywania i podziwiania osobliwych zakątków gminy, rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości patriotycznej i przynależności do społeczności lokalnej, popularyzacja sztuki fotograficznej oraz idei patriotyzmu w nawiązaniu do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
 4. Konkurs polega na wykonaniu fotografii na podstawie twórczej i indywidualnej interpretacji tematu „Moja Niepodległa w Obiektywie”.

II. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Białobrzegi zajmujących się fotografią amatorsko i obejmuje dwie kategorie wiekowe:

a) uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych,

b) młodzież szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.

III. PRACE KONKURSOWE

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1-3 fotografie – kolorowe lub czarno-białe (min. 1 w kolorze) wyłącznie w wersji elektronicznej.
 2. Parametry zdjęcia: pliki JPG o rozdzielczości minimum 300 dpi (dłuższy bok o wymiarze min. 2500 pikseli). Fotografie o niskiej jakości technicznej, przesłane w złym formacie lub rozdzielczości będą wyłączone z udziału w Konkursie.
 3. Fotografie muszą być wykonane na terenie Gminy Białobrzegi, uczestnik Konkursu zgłaszając zdjęcie zobowiązany jest wskazać dokładne miejsce, gdzie zostało ono wykonane.
 4. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, zabrania się obróbki zdjęć w programach graficznych lub umieszczania na nich znaków, cyfr (np. dat) .
 5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w  zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych oraz nie będzie rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.
 7. W przypadku zdjęć, na których znajdują się osoby uczestnik Konkursu posiada zgodę tych osób na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie ich wizerunku.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kartę Zgłoszenia można odebrać w GOKiCz w Białobrzegach (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.gokicz.pl.
 2. Fotografie należy dostarczyć wraz z Kartą Zgłoszenia osobiście do GOKiCz w Białobrzegach lub przesłać na adres e-mailowy: g.preis@gokicz.eu (tytułem „Gminny Konkurs Fotograficzny”). Zdjęcia bez uzupełnionej Karty nie będą rozpatrywane w Konkursie.
 3. Zgłoszenia uczestnika nieletniego dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 25 listopada 2021 r. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

V. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny przyjętych do Konkursu prac biorąc pod uwagę: zgodność z celem i tematem Konkursu, jakość, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne fotografii.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 listopada 2021 r., a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

VI. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w każdej z kategorii:
  • I miejsca – nagroda o wartości do 200 zł
  • II miejsca – nagroda o wartości do 150 zł
  • III miejsca – nagroda o wartości do 100 zł
  • Wyróżnienie – nagroda o wartości do 50 zł
 2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej w związku z niskim poziomem prac lub dokonania innego podziału nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
 3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod nr tel. 505 603 565, 17 224 52 78.

Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia